مناطقی که به علت خشکسالی به علوفه و آبشخور نیاز دارند را معرفی کنید.

حامیان محترم طبیعت

اگر در استانی که زندگی میکنید بحران خشکسالی فراگیر شده و حیات وحش آنجا نیاز به تأمین آب و علوفه دارند و حتی گونه ای جانوری به علت مصدومیت توان بازگشت به طبیعت ندارد لطفا به تیم نذرطبیعت اطلاع دهید.

ما با تمام توان به پشتوانه حامیان طبیعت حاضریم در آن منطقه اقدامات لازم را انجام دهیم.

برای این کار از بخش ارتباط با ما معضلات مذکور را معرفی کنید تا برای حل آن چاره ای بیندیشیم.