گزارش ویدئویی دومین سفر اعضای انجمن نذرطبیعت به پارک ملی توران در سایت قرار کرفت.