دوربین تله ای برای محیط بانان

در راستای اهداف پژوهشی انجمن تعدادی دوربین تله ای با کمک حامیان طبیعت تهیه و به محیط بانان و کارشناسان نقاط مختلف کشور تحویل داده شد تا از آن برای ثبت تصاویر حیات وحش استفاده نمایند.

نمونه هایی از تصاویر ثبت شده:

داود

خلیی خوب

مدیر

ایجاد شده در 30 آذر 1396 در بخش فرهنگی پژوهشی
سرمایه پروژه

200،000،000 ریال