سفرها

سفر پارک ملی گلستان

تاریخ و زمان حرکت : 2 شب و 3 روز
مهلت ثبت نام : _

مبلغ : 4،500،000 ریال

سفر پارک ملی توران

تاریخ و زمان حرکت : 2 شب و 3 روز
مهلت ثبت نام : _

مبلغ : 4،000،000 ریال

سفر پارک ملی کویر

تاریخ و زمان حرکت : 2 شب و 3 روز
مهلت ثبت نام : _

مبلغ : 3،500،000 ریال

سفر به پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین

تاریخ و زمان حرکت : 2 شب و 3 روز
مهلت ثبت نام : _

مبلغ : 3،500،000 ریال