صندوق ذخیره

(این صندوق از محل پرداخت های ثابت ماهانه و متفرقه اعضا از طریق صفحه پرداخت شارژ و در مواقع ضروری به شرح زیر هزینه میشود)