حمایت

برق خورشیدی روستای بارگدان

ریال


324،460،000 ریال از 300،000،000 ریال

%108 توسط 153 حمایت